Produkt

Vi kan garantere at alle produkta vi brukar er økologiske eller naturlege, så langt det er mogeleg. Det finst ikkje kunstige farge- eller parfymestoff, mineralske oljer, kjemiske konserveringsstoff, eller innhaldsstoff frå dyr. Produkta og ingrediensane vi nyttar i salongen er ikkje testa på dyr. I tillegg stiller vi krav til leverandørane våre om at produkta vert frakta på  den mest miljøvennlege måten, og at all emballasje er resirkulerbar og/ eller nedbrytbar.